Puffy Ami Yumi Doodle Cats - Tekirai and Jang Keng
Dog Shibainu Brown Dust Box Stuffed Toy ME272 by Meiho